Algemene voorwaarden Brabantse Vacaturebank

Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden
deze voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

Brabantse Vacaturebank
Brabantse Vacaturebank, gevestigd aan de Economenlaan 8 te Tilburg, de gebruiker van de Algemene Voorwaarden.

Diensten
Eén van de door Brabantse Vacaturebank geëxploiteerde diensten, zoals onder meer het online plaatsen van vacatures, alsmede het inzage krijgen in de door Brabantse Vacaturebank aangelegde CV’s en alle andere diensten die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen Brabantse Vacaturebank en opdrachtgever.

Site
De portal via welke Brabantse Vacaturebank diensten aanbiedt en welke toegankelijk is via www.brabantsevacaturebank.nl

Opdrachtgever
De natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten en/of die van de diensten van Brabantse Vacaturebank gebruik maakt zoals onder meer aangeboden op de site. Meest gebruikelijk zijn dus werkgevers en intermediairs.

Overeenkomst
De overeenkomst tussen opdrachtgever en Brabantse Vacaturebank op grond waarvan Brabantse Vacaturebank dienst(en) aan opdrachtgever ter beschikking stelt.

Artikel 2 Algemeen
2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het verlenen van diensten door Brabantse Vacaturebank aan haar opdrachtgever, respectievelijk haar rechtsopvolger, al dan niet vastgelegd in aanbiedingen, offertes, overeenkomsten van Brabantse Vacaturebank of voortvloeiend uit andere eventuele rechtshandelingen tussen Brabantse Vacaturebank en haar opdrachtgever, respectievelijk haar rechtsopvolger.
2.2 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk, dan wel via elektronische weg door Brabantse Vacaturebank en opdrachtgever zijn overeengekomen.
2.3 Bij tegenstrijdigheid tussen bepalingen uit een overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, prevaleren de eerstgenoemde bepalingen.
2.4 Brabantse Vacaturebank heeft het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Opdrachtgever stemt reeds nu voor alsdan in met dergelijke wijzigingen en aanvullingen.
2.5 Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen Brabantse Vacaturebank en opdrachtgever, wordt opdrachtgever geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten overeenkomsten, inclusief wijzigingen en aanvullingen van de Algemene Voorwaarden.
2.6 Partijen wijzen uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele Algemene Voorwaarden van opdrachtgever van de hand.
2.7 Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Brabantse Vacaturebank zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 3 Functie en Positie Brabantse Vacaturebank
De site heeft als functie en probeert werkzoekenden en werkgevers / intermediairs tot elkaar te brengen. Brabantse Vacaturebank is echter nimmer partij bij een eventuele overeenkomst die gesloten wordt tussen de gebruikende partijen door gebruikmaking van de site.

Artikel 4 Gegevens / inlogaccount
4.1 Opdrachtgever garandeert dat alle gegevens, waaronder, maar niet beperkt tot bedrijfsgegevens, die voor de uitvoering van de overeenkomst aan Brabantse Vacaturebank dienen te worden verstekt actueel, volledig en juist zijn. Opdrachtgever garandeert tevens dat hij (wettelijk) bevoegd is gebruik te maken van de site en de diensten af te nemen.
4.2 Opdrachtgever dient zorgvuldig om te gaan met de door Brabantse Vacaturebank verstrekte inloggegevens.
4.3 Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat de omschrijving van de door hem geplaatste vacature en/of bedrijfsinformatie overeenkomt met de werkelijkheid en derhalve juist en volledig is. Door het plaatsen van de vacature en/of bedrijfsinformatie geeft opdrachtgever Brabantse Vacaturebank toestemming deze gegevens op de site te plaatsen of anderszins aan te wenden voor het verlenen van diensten.
4.4 Brabantse Vacaturebank behoudt zich het recht voor de teksten van vacatures en/of bedrijfsinformatie in te korten, of te wijzigen. Brabantse Vacaturebank behoudt zich tevens het recht voor vacatures en/of bedrijfsinformatie te weigeren of te verwijderen van de site zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van opdrachtgever op schadevergoeding. Verwijdering zal onder meer kunnen plaatsvinden in de volgende gevallen:
• de vacature en/of bedrijfsinformatie is in strijd met de in Nederland geldende wetgeving en regelgeving, waaronder mede verstaan, maar niet beperkt tot, de Nederlandse Reclame Code;
• de vacature en/of bedrijfsinformatie is onjuist en/of onvolledig;
• de vacature en/of bedrijfsinformatie maakt inbreuk op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden.
4.5 De door Brabantse Vacaturebank verstrekte inloggegevens zijn opdrachtgevergebonden en niet overdraagbaar. Het is de vrije keuze van de gebruiker van het account om de gegevens binnen de eigen organisatie verder te distribueren voor gebruik van de site. Het is technisch niet mogelijk gelijktijdig met meerdere personen gebruik te maken van één inlogaccount.

Artikel 5 Offertes / Overeenkomst
5.1 Alle offertes, inclusief aanbiedingen van Brabantse Vacaturebank zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.
5.2 Opdrachten van opdrachtgever binden Brabantse Vacaturebank pas nadat de opdracht door Brabantse Vacaturebank per e-mail is bevestigd, dan wel nadat Brabantse Vacaturebank kenbaar heeft gemaakt dat zij met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen.
5.3 Een geplaatste vacature blijft 60 dagen online, zijnde zichtbaar op de site. Uitzondering hierop is wanneer het abonnement eerder zou verlopen. In dat geval eindigt de zichtbaarheid van de vacature op de einddatum van het abonnement.
5.4 Indien de plaatsing van een vacature voor afloop van de overeengekomen duur wordt beëindigd en verwijderd door opdrachtgever, bijvoorbeeld wanneer een vacature inmiddels is vervuld, vervalt daarmee automatisch het recht op het plaatsen van een vacature.
5.5 De prijsstelling voor wat betreft de overeenkomst tussen Brabantse Vacaturebank en opdrachtgever betreft een (1) vestiging. In geval van meerdere vestigingen dienen er meerdere accounts aangemaakt te worden door opdrachtgever.

Artikel 6 Uitsluiting
Brabantse Vacaturebank behoudt zich het recht voor om opdrachtgever uit te sluiten van elk verder gebruik van de site en de overeenkomst met opdrachtgever te ontbinden indien opdrachtgever op enige wijze handelt in strijd met deze Algemene Voorwaarden, onverminderd het recht van Brabantse Vacaturebank om nadere rechtsmaatregelen tegen de opdrachtgever te nemen en schadevergoeding te eisen. Bedragen die Brabantse Vacaturebank vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 7 Geheimhouding
Opdrachtgever erkent dat zij in het kader van deze overeenkomst de beschikking krijgt over vertrouwelijke gegevens van de werkzoekenden en/of Brabantse Vacaturebank. Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van deze vertrouwelijke gegevens. Opdrachtgever zal deze gegevens te allen tijde vertrouwelijk behandelen en deze niet openbaar maken en/of verveelvoudigen zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de betreffende werkzoekende of Brabantse Vacaturebank. Onder vertrouwelijke informatie in de zin van dit artikel wordt mede verstaan alle persoonlijke gegevens opgenomen in de database.

Artikel 8 Intellectuele eigendomsrechten
8.1 De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot de site, waaronder mede begrepen de auteursrechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software en overige materialen, merkrechten (inclusief domeinnamen) berusten bij Brabantse Vacaturebank of haar licentiegevers met uitzondering van het materiaal dat door opdrachtgever is geleverd in verband met de plaatsing van een vacature en/of bedrijfsinformatie.
8.2 Opdrachtgever garandeert dat de door haar geplaatste vacature en/of bedrijfsinformatie geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden.
8.3 Het is opdrachtgever niet toegestaan de site of enige inhoud daarvan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Brabantse Vacaturebank, op welke wijze dan ook aan derden beschikbaar te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden of op welke wijze ook in een ander document of ander materiaal te verwerken. Dit houdt onder meer in dat het opdrachtgever niet is toegestaan, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Brabantse Vacaturebank, een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken. Eventuele kopieën die opdrachtgever van (een gedeelte van) de site maakt, dienen alle vermeldingen van auteursrecht en andere (intellectuele eigendoms)rechten te behouden die op de oorspronkelijke download of uitdraai te zien zijn.

Artikel 9 Reikwijdte recht tot inzage CV’s
9.1 Opdrachtgever erkent dat Brabantse Vacaturebank producent en verstrekker is van de CV’s en auteursrechthebbende is van deze database.
9.2 Opdrachtgever mag databestanden of delen daarvan niet openbaar maken en deze niet kopiëren of anderszins verveelvoudigen, wijzigen of aan derden op enige wijze ter beschikking stellen, behoudens voor zover zij hiertoe voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verkregen van Brabantse Vacaturebank.
9.3 Opdrachtgever mag databestanden, of delen daarvan, slechts gebruiken met het oog op het vervullen van een concrete vacature en alleen voorzover de databestanden, of delen daarvan, redelijkerwijs aansluiten op deze concrete vacature.
9.4 Brabantse Vacaturebank hanteert geen vaste limiet op de hoeveelheid databestanden, of delen daarvan, die opdrachtgever mag gebruiken. Dit betekent echter niet dat Brabantse Vacaturebank ongelimiteerd gebruik toestaat. Om excessief gebruik te voorkomen behoudt Brabantse Vacaturebank zich het recht voor om in te grijpen wanneer opdrachtgever meer databestanden uit de database, of delen daarvan, opvraagt dan redelijkerwijs bij normaal gebruik verwacht mag worden, ofwel een ‘fair use policy’. Brabantse Vacaturebank behoudt zich verder het recht voor om, na eerder een waarschuwing te hebben gegeven, het account van opdrachtgever in een dergelijk geval te blokkeren.

Artikel 10 Spam
10.1 Het gebruik van (persoons)gegevens van derden die door hen via de site openbaar zijn gemaakt, waaronder mede wordt verstaan, maar niet beperkt tot, e-mailadressen van werkzoekenden, werkgevers en intermediairs, is enkel en alleen toegestaan met het oog op het vervullen van een concrete vacature. Het is onder geen beding toegestaan de (persoons)gegevens te verwerken voor enig ander doel, hetgeen onder meer inhoudt dat het verboden is:
• het (ongevraagd) initiëren van iedere vorm van commerciële communicatie door middel van e-mail, MMS, SMS, fax, post of anderszins met een werkgever/intermediair, althans het direct of indirect promoten van de goederen, diensten of het imago van een onderneming, organisatie of persoon, zulks ongeacht of deze producten of diensten (indirect) betrekking hebben op het vervullen van een vacature;
• iedere andere vorm van ongevraagde communicatie;
• e-mailadressen van werkgevers, intermediairs en/of werkzoekenden te verzamelen om welke reden dan ook.
10.2 Indien opdrachtgever (gedeeltelijk) in strijd handelt met het in dit artikel bepaalde verbeurt opdrachtgever, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van € 1.000,- (duizend euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van een (persoons)gegeven geldt als één gebeurtenis, zulks onverminderd het recht van Brabantse Vacaturebank om schadevergoeding en/of nakoming te vorderen.

Artikel 11 Onderhoud
Brabantse Vacaturebank is gerechtigd haar systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken in het geval dit noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de site, zonder dat hierdoor enig recht van opdrachtgever op schadevergoeding jegens Brabantse Vacaturebank ontstaat. Vanzelfsprekend zal Brabantse Vacaturebank het maximale betrachten dit te voorkomen.

Artikel 12 Garantie
Brabantse Vacaturebank heeft de inhoud van de site met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Brabantse Vacaturebank garandeert echter niet:
• dat de informatie op de site juist, volledig en juist is, waaronder mede verstaan de door de werkzoekenden opgegeven (persoonlijke) informatie, inclusief de CV’s;
• dat de werkzoekende en/of opdrachtgever bevoegd is een eventuele overeenkomst met opdrachtgever en/of werkzoekende te sluiten;
• dat de werkzoekende daadwerkelijk een overeenkomst met opdrachtgever zal sluiten;
• dat de systemen van Brabantse Vacaturebank vrij zijn van onrechtmatig gebruik door derden. ;
• dat de site ononderbroken zal werken en vrij zal zijn van fouten

Artikel 13 Onderzoeksplicht
13.1 Opdrachtgever is verplicht bij plaatsing van de vacatures en/of bedrijfsinformatie te onderzoeken of deze gegevens beantwoorden aan de overeenkomst. Indien dit niet het geval is heeft opdrachtgever de verplichting om eventuele klachten gemotiveerd per e-mail binnen 5 dagen na de plaatsing van de betreffende vacature en/of bedrijfsinformatie te zenden aan het adres info@brabantsevacaturebank.nl
13.2 Beantwoordt de geplaatste advertentie en/of bedrijfsinformatie niet aan de overeenkomst, dan is Brabantse Vacaturebank ter harer keuze slechts gehouden tot herstel c.q. wijziging van de (tekst van de) advertentie en/of bedrijfsinformatie of vervanging van de geplaatste advertentie en/of bedrijfsinformatie.

Artikel 14 Aansprakelijkheid
14.1 De totale aansprakelijkheid van Brabantse Vacaturebank voor directe schade wegens toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst, is beperkt tot het bedrag dat opdrachtgever voor de betreffende overeenkomst heeft betaald aan Brabantse Vacaturebank.
14.2 Brabantse Vacaturebank is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens.
14.3 Brabantse Vacaturebank sluit hierbij tevens iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van de site en/of de diensten door opdrachtgever. Meer in het bijzonder zal Brabantse Vacaturebank in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:
• het feit dat de bepaalde informatie op de site onjuist, onvolledig of niet actueel is;
• handelingen door opdrachtgever verricht, zoals het sluiten van een overeenkomst, die zouden zijn ingegeven door op de site geplaatste informatie;
• de onmogelijkheid de site te gebruiken;
• het onrechtmatig gebruik van de systemen van Brabantse Vacaturebank, waaronder de site, door een derde.

Artikel 15 Overmacht
Geen der partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers en/of andere derden waarvan Brabantse Vacaturebank gebruik maakt.

Artikel 16 Beveiliging
Brabantse Vacaturebank spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Brabantse Vacaturebank legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer.

Artikel 17 Betalingsvoorwaarden
17.1 Opdrachtgever dient, het voor de diensten verschuldigde bedrag te betalen volgens de op de site, dan wel de op de factuur, aangegeven wijze binnen veertien (14) dagen na factuurdatum.
17.2 Prijzen op de site zijn exclusief BTW.
17.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn is Brabantse Vacaturebank gerechtigd rente in rekening te brengen overeenkomstig het bij de wet vastgestelde tarief. Deze rente is opdrachtgever enkel en alleen door het overschrijden van de betalingstermijn verschuldigd, zulks zonder noodzaak tot aanmaning of ingebrekestelling. Brabantse Vacaturebank is tevens gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang opdrachtgever niet aan de betreffende betalingsverplichting heeft voldaan.
17.4 Indien Brabantse Vacaturebank genoodzaakt is ter inning van aan haar verschuldigde bedragen rechtskundige bijstand in te roepen, zullen alle daarvoor gemaakte kosten, zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke, door de betreffende opdrachtgever aan Brabantse Vacaturebank worden vergoed.

Artikel 18 Duur en (tussentijdse) beëindiging
18.1 Elke overeenkomst wordt aangegaan voor de daarin aangegeven periode. Tussentijdse beëindiging is niet mogelijk, m.u.v. de gevallen genoemd in art. 18.2 en 18.4.
18.2 Jaarabonnementen worden automatisch verlengd. Indien het abonnement opgezegd wordt, dient deze opzegging 14 dagen voor aanvang van de nieuwe abonnementsdatum schriftelijk door Brabantse Vacaturebank te zijn ontvangen.
18.3 Elk der partijen heeft tevens het recht de overeenkomst te ontbinden indien de andere partij, ook na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke, schriftelijke ingebrekestelling, stellende een redelijke termijn voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van verplichtingen uit de overeenkomst.
18.4 Indien opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in art. 21.2 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Brabantse Vacaturebank ten aanzien van die prestaties in verzuim is.
18.5 Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder behoud van rechten.

Artikel 19 Zekerheid
19.1 Indien er goede redenen zijn te twijfelen aan het feit dat opdrachtgever zijn verplichtingen niet tijdig en/of volledig zal nakomen, is opdrachtgever verplicht op eerste verzoek van Brabantse Vacaturebank zekerheid te stellen in de door Brabantse Vacaturebank gewenste vorm.
19.2 Indien opdrachtgever niet binnen 5 dagen voldoet aan het verzoek genoemd in lid 19.1, is Brabantse Vacaturebank gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang opdrachtgever niet aan het verzoek heeft voldaan.

Artikel 20 Vrijwaring
Opdrachtgever vrijwaart Brabantse Vacaturebank volledig voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met door hem geplaatste vacatures en/of bedrijfsinformatie op de site, waaronder mede verstaan elke claim die gebaseerd is op de bewering dat de betreffende vacature en/of bedrijfsinformatie inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Artikel 21 Verwijzingen
De site bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een banner of hyperlink) naar websites van derden. Brabantse Vacaturebank heeft geen zeggenschap over deze websites. Brabantse Vacaturebank is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Artikel 22 Diversen
Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Tilburg. De Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door Brabantse Vacaturebank aangepast worden. Brabantse Vacaturebank adviseert daarom de Algemene Voorwaarden regelmatig te bekijken.